Terapia pedagogiczna


Terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to specjalistyczne działania, które mają pomóc dzieciom z ryzyka dysleksji i już zdiagnozowanym. Terapia polega na stymulacji rozwoju dziecka i redukowaniu zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i grafomotoryki, oraz ich integrowaniu w codziennych ćwiczeniach.

Dzieci na zajęcia powinny być kierowane jak najwcześniej, nie należy czekać na diagnozę, która zostanie postawiona dopiero ok. 10 roku życia. Porządkowanie informacji, wprowadzanie ładu, systematyczności, spokoju, służy tylko ogarnięciu chaosu, który w sposób brutalny dezorganizuje naukę czytania i pisania, ale nie tylko. Zajęcia z dzieckiem powinny być prowadzone do skutku – nie powinno się ich przerywać, jeśli objawy dysleksji się utrzymują.

Dysleksja

to specyficzne trudności w nauce
czytania i pisania

Dyskalkulia

to trudności w prawidłowym uczeniu się
i zdobywaniu umiejętności matematycznych

Dysgrafia

to częściowa lub całkowita utrata zdolności pisania, poprawnego
pod względem graficznym

Ważne jest to, że trudności występują mimo prawidłowego rozwoju umysłowego i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. Na dodatek mogą towarzyszyć problemy w innych dziedzinach. Nie są one wynikiem opóźnienia rozwoju ani osłabienia wrażliwości zmysłowej.

Jak rozpoznać dysleksję


wiek niemowlęcy: opóźnienie w rozwoju ruchowym, w rozwoju mowy, nie próbują same rysować, jeść, ubierać się


wiek przedszkolny: mała sprawność ruchowa, dziecko słabo biega, ma kłopoty z nauką jazdy na rowerze tzw. Ruchem naprzemiennym, mała sprawność ruchowa rąk, niechęć do zabaw manipulacyjnych, wymagających precyzji ruchów, zły chwyt ołówka, rysunki ubogie, dziecko nie potrafi narysować koła jako 3 latek, krzyża jako 4 latek, trójkąta jako 5 latek, opóźniony rozwój lateralizacji, dziecko używa na zmianę raz jednej raz drugiej ręki, niechętnie układa układanki, puzzle, nieprawidłowo wymawia wiele głosek, trudności z budowaniem wypowiedzi, pamiętaniem wierszyków


wiek (6-7 lat): w dalszym ciągu powyżej wymienione, ale również: trudności z używaniem wyrażeń: pod, nad, za, przed itp., utrzymująca się wadliwa wymowa, błędy gramatyczne, trudności z zapamiętaniem nowych nazw, sekwencji, więcej niż jednego polecenia, trudności w różnicowaniu głosek podobnych (np. b i p), trudności z podziałem wyrazu na sylaby i głoski, trudności w orientacji w czasie, trudności w nauce czytania i przy pierwszych próbach pisania liter i szlaczków


w następnych latach na skutek trudności w sprawnym czytaniu i pisaniu trudności w nauce pogłębiają się i negatywnie rzutują na wyniki w nauce wszystkich przedmiotów, także geografii, chemii, geometrii, historii, biologii


Objawy sugerujące dysleksję można wykryć już w wieku przedszkolnym, jednak rzetelną diagnozę można postawić dopiero po 10 roku życia (od 4 klasy szkoły podstawowej). Pierwsze jej symptomy powinny zostać wychwycone przez nauczycieli w przedszkolu, dlatego ważne, by słuchać co mówi nauczyciel i nie lekceważyć informacji. Dysleksja sama nie minie – to nie katar, bez wsparcia specjalisty trudności będą się tylko pogłębiać.