Rewalidacja indywidualna


Rewalidacja indywidualna jest podstawową formą specjalistycznej pomocy dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które mają trudności w opanowaniu materiału nauczania, nawiązywaniu relacji i funkcjonowaniu społecznym. Proces rewalidacji jest długotrwałą działalnością terapeutyczno-pedagogiczną, której celem jest usprawnianie zaburzonych płaszczyzn rozwojowych i zapobieganie pogłębianiu istniejących zaburzeń oraz powstawaniu nowych.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego intelektualnie proces edukacji wymaga specjalnych środków oddziaływania, gdyż dziecko nie może sprostać oczekiwaniom i wymaganiom otoczenia – mimo chęci. Potrzebna jest wówczas pomoc korekcyjna, kompensacyjna i usprawniająca, realizowana w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej.

Opracowana przeze mnie diagnoza stanowi zawsze punkt wyjścia do wyznaczenia kierunków oddziaływania. Ćwiczenia i metody prowadzenia zajęć dobieram w zależności od rodzaju i złożoności zaburzeń oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. Każde spotkanie to stymulowanie i dynamizowanie rozwoju.

Zakres działań, w które wchodzą następujące czynności:


 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej, manualnej i motorycznej
 • rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej
 • ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej
 • kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych
 • rozwijanie i doskonalenie mowy, komunikacyjnej funkcji języka
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej
 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
 • ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonematycznego
 • kształtowanie kompetencji językowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej
 • wspomaganie nauki czytania i pisania, liczenia, umiejętności praktycznych np. znajomości zegara, pieniędzy itd.
 • rozwój umiejętności społecznych
 • rozwijanie procesów myślenia
 • klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi, doprowadzanie zadania do końca
 • korygowanie niepożądanych społecznie zachowań
 • wdrażanie do samodzielnego podejmowania aktywności
 • rozwijanie i doskonalenie zmysłów

W pracy terapeutycznej nie obowiązują żadne terminy ani rygory czasowe. Jedynym kryterium przejścia do następnego stopnia trudności są faktyczne osiągnięcia ucznia.


W każdym przypadku rewalidację opieram na:

 1. Poznaniu dziecka – warunków jego rozwoju, historii jego życia, cech charakteru i stopnia niepełnosprawności oraz związanych z tym czynników etiologicznych.
 2. Uwzględnieniu w pracy typu układu nerwowego.
 3. Zorientowaniu się w zahamowanych przez upośledzenie potrzebach.
 4. Zorientowaniu się w charakterze oddziaływania środowiska na dziecko.
 5. Jak najszerszym uwzględnieniu czynników podnoszących próg tolerancji na frustrację.
 6. Zastosowaniu warunków kształtujących nowe motywacje.
 7. Dostosowaniu pracy do sił i możliwości dziecka.
 8. Stosowaniu w całej pełni metod kompensacyjnych, korygujących, usprawniających i dynamizujących.
Rewalidacja

Każda prawidłowo podjęta inicjatywa, każde prawidłowo wykonane polecenie jest wzmocnione nagrodą, pochwałą – dziecko otrzymuje w ten sposób informację, że jest w stanie pracować samo, że nie potrzebuje drugiej osoby, by wykonać zadanie. Razem z Państwa dzieckiem wypracuję poczucie sprawczości i autonomii, której każdy człowiek na świecie potrzebuje. Zdejmie to z ramion dziecka dodatkowy lęk pt.”Sam nigdy nie dam rady”. Pracuję w myśl zasady pomagać – nie wyręczać.